Custom image

समितियों

KENDRIYA VIDYALAY PACHMARHI

COMMITTIES FOR SESSION (2017-18)

w.e.f. 01/04/2017

S.No.

DEPARTMENT

SECONDARY

PRIMARY

1

FURNITURE

Mr. Madhup  Jain (I/C)

Mr. Surendra Pal

Mr. Sohan Singh

2

HOSTEL

Mr. Bhupesh  Singh (I/C)

Mr. A K Pathak

Mr. Vikram Palsaniya

Mr V K Nema

Mr. D S Dangi

Mr P N Tiwari

Mr Alim Ramjan

Mr M K Vishwakarma

Mr. Surendra Pal

 

3

DISCIPLINE

Mr Shanker Bahadur (I/C)

Mr. S R Solanki

Mr. Bhupesh  Singh

Mr. D S Dangi

Mrs Reena Torry

Mr. Yogesh Raj

Mrs Rachna Patel

Mr. Sohan Singh (I/C)

Mrs Deepa Kaushal

Mr. Sri Niwas

4

M & D CIVIL

Mr. M K Vishwakarma (I/C)

Mr. V K Nema

Mr. Vikram Palsaniya

Mr. C S Rathore

Mrs Surabhi Mishra

Mr. Surendra pal

 

5

TIME TABLE

Mr.  S R Solanki

Mr. Pankaj Bajpai

Mr. V K Nema

Mr. Sohan Singh I/C

Mr. Sriniwas

6

PHOTOGRAPH

Mr. Pankaj Bajpai

Mr. Anurag Sihra

Mr. Sriniwas

7

FIRST AID / MEDICAL

Mrs Rachna Patel (I/C)

Mrs Reena Torry

Mrs Neena Kaushal

Mr. Sriniwas

8

VIDYALAYA

PATRIKA

Mr. Bhupesh Singh (I/C Hindi)

Mr Anurag Sihra

Mr. Alim Ranjan

Mr. Ashish Pathak (I/C Eng.)

Mr. Yogesh Raj

Mr. Sohan Singh

Mrs Deepa Kaushal

Mrs Surabhi Mishra

9

PURCHASE COMMITTEE

Mr. S R Solanki

Mr. Ashish Pathak

Mr. M K Vishwakarma

Mr. V K Nema

Mrs Reena Torry

Mr. Sohan Singh

Mr. C S Rathore

Mr. Sriniwas

10

EXAM

Mr. S R Solanki  ( I/C )

Mr. M K Vishwakarma

Mr. Vikram Palsaniya

Mr. Alim Ramjan

Mr. Kamlesh

Mrs Deepa Kaushal (I/C)

Mr. Sriniwas

Mr. Surendra Pal

11

CBSE

Mr. M K Vishwakarma (I/C)

Mr. S R Solanki

Mr. Pankaj Bajpai

 

12

MATH’S OLYMPIAD

Mr. D S Dangi (I/C)

Mr. P N Tiwari

Mr. C S Rathore

Mrs Neena Kaushal (I/C)

Mrs Deepa Kaushal

13

SCIENCE OLYMPIAD

Mr. S R Solanki (I/C)

Mr. D K Sharma

Mrs Rachna Patel

 

14

ADVENTURE

Mr. Madhup Jain (I/C)

Mrs Sukeshi Agrawal

 

15

EXCURTION

Mr Pankaj Bajpai (I/C)

Mr. Vikram Palsaniya

Mr. Anurag Sihra

Mrs Surabhi Mishra

Mr. Sriniwas

16

PA SYSTEM

Mr. V K Nema

Mr. Kamlesh Sihote

Mr. Surendra Pal

Mrs Surabhi Mishra

Mr. Sriniwas

17

CCA/ MORNING ASSEMBLY

 

 

Mr. Bhupesh Singh (I/C)

Mr. Anurag Sihra

House Master

1. Yogesh Raj (Ashoka)

2. Mr. Vikram ( Shivaji)

3. Mr Madhup Jain (Raman)

4. Mr D K Sharma (Tagore)

 

 

Mrs Surabhi  Mishra

Mr Sohan Singh

House Master

1.Mr. Sriniwas (Ashoka)

2.Mrs Deepa(Shivaji)

3.Mrs Sukeshi (Raman)

4.Mrs Neena  Kaushal(Tagore)

18

SCOUT & GUIDE/CUB BULBUL

Mr. Anurag Sihra (I/C)

Mr. D K Sharma

Mr. P N Tiwari

Mr. V K Nema

Mr. Yogesh Raj

Mr. Alim Ramjan

Mr. Vikram

Mr Sriniwas

CUB BULBUL

Miss Alam Ara (I/C)

Mr. V K Nema

Mrs Neena Kaushal

 

19

GARDENING

Mr. Madhup Jain

Mr. S K PAl

 

20

RTI

Mr. S R Solanki

Mr. Arun Shukla

 

21

A.V. AID

Mr. M K Vishwakarma (I/C)

Mr. V K Nema

Mr. D K Sharma

Mr Sohan Singh

Mr Sriniwas

22

COMPUTER

Mr. M K Vishwakarma (I/C)

Mr. V K Nema

Mr Ashish Pathak

 

23

SUBJECT COMMITTEE

Hindi / Skt

Mr Bhupesh Singh

English

Mr. Ashish Pathak

Science

Mr S R Solanki

Maths

Mr. P N Tiwari

Social Sci.

Mr. Manoj Kumar

 

24

FLAG HOSTING

Monday

1. Mr. S R. Solanki

2. Mr. C S Rathore

3. Mr. Ashok Raikwar

Tuesday

1. Mr. D K Sharma

2. Mr. Alim Ramjan

3. Mr. Kamlesh Sihote

Wednesday

1. Mr Bhupesh Singh       2. Mr Anurag

3. Mr. S K Pal

Thursday

1. Mr Madhup Jain

2. Mrs Rachna Patel

3. Mr. Ashok Raikwar

Friday

1. Mr. Manoj Kumar

2. Mr. P N Tiwari

3. Mr. P K Bajpai

Saturday

1. Mr A k Pathak

2. Mrs Neena Kaushal

3. Mr. Vikram

Sunday

1. Mr. M K Vishwakarma

2. Mr Yogeshraj

3. Mrs S. Mishra

Overall I/C

Mr. S. Bahadur ,

Mr. V K Nema

 

25

CERTIFICATE WRITING

Mr. Manoj Kumar

Mr. Manoj Kumar

Mr. Alim Ramjan

Mrs Sukeshi

26

REGIONAL /CMP NEWSLETTER

Mr. Yogesh Raj

Mrs Reena Torry

Mr. S S Thakur

Mrs Deepa Kaushal

27

SAFETY SECURITY

Mr. S R Solanki

Mr. D K Sharma

Mr P K Bajpai

Mr. V K Nema

 

28

NCC

Mr P N Tiwari

Mr. Anurag Sihra

Mr. Sohan Singh

 

29

CLEANLINESS

Mr A K Pathak

Mrs Rachna Patel

Mr. Alim Ranjan

Mr. M K Vishwakarma

Mr. Ashok Raikwar

Mr. Kasmlesh Sihote

Mr. Sohan Singh

Mrs Deepa Kaushal

Mrs Neena Kaushal

Mrs Surabhi Mishra

Mr. Sriniwas

Mr. S K Pal

30

LIBRARY

Mr P K Bajpai

Mr A K Pathak

Mr Bhupesh Singh

Mr. Anurag Sihra

Mrs R Torry

Mr Sohan Singh

Mr Sriniwas

31

TEACHING AID/

RESOURCE ROOM

Mr. Manoj Kumat (I/C)

Mr. V K Nema

Mr Sohan Singh (I/C)

Mrs Neena Kaushal

32

GAMES & SPORT

Mr. S Bahadur (I/C)

Mr Pankaj Bajpai

Mr. Anurag Sihra

Sports Coach

Mr. Sriniws

Mrs Sukeshi Agrawal

Mr S K Pal

33

RAJBHASHA

Mr. Bhupesh Singh(I/C)

Mr Anurag Sihra

Mr. Arun Shukla

Mr.  Sohan Singh

Mrs Sukeshi

34

INTEGRITY CLUB

Mrs R Torry (I/C)

Mr. Yogesh raj

Mr. Bhupesh Singh

 

35

ECO CLUB

PGT Bio …………

Mr. D K Sharma

Mrs Rachna Patel

Mrs Neena Kaushal

Mr Sohan Singh

36

VIDYALAYA BEAUTIFICATION

Mr. Alim Ramjan (I/C)

Mr. V K Nema

Mrs Surabhi Mishra

Mr. S K Pal

Miss Alam Ara

Mrs Sukeshi Agrawal

37

NAEP

Mr. Manoj Kumar (I/C)

Mr. P N Tiwari

Mrs Reena Torry

Mrs Deepa Kaushal

 

38

GUIDANCE & COUNSELLING

Mr. P N Tiwari (I/C)

Mrs Reena Torry

Mr./ Pankaj Bajpai

Mr Sohan Singh

Mr. Sriniwas

39

Grievance redressed & Sexual Harassment

Mr. S R Solanki

Mrs R Torry

Mr. Sohan Singh

Mrs Sukeshi

40

CMP & TLM

 

Mr. Sohan Singh (I/C)

Mrs Deepa Kaushal

 

CLASS TEACHER  (w. e. f. 01/04/2017)

CLASS

CLASS TEACHER

CO-CLASS TEACHER

IA

Mrs Deepa Kaushal

Mrs Surabhi Mishra

IB

Mrs Surabhi Mishra

Mrs Deepa Kaushal

IIA

Mrs Neena Kaushal

Mrs Sukeshi Agrawal

IIB

Mrs Sukeshi Agrawal

Mrs Neena Kaushal

IIIA

Miss Uzma Ali

Mr. Sohan Singh Thakur

IIIB

Mr. Sohan Singh Thakur

Miss Uzma Ali

IVA

Miss alam Ara

Mr. C S Rathore

IVB

Mr. C S Rathore

Miss alam Ara

VA

Mr. S Sriniwas

Miss Roopali Tomer

VB

Miss Roopali Tomer

Mr. S Sriniwas

VIA

Mr. Yogesh Raj

Mrs Rachna Patel

VIB

Mrs Rachna Patel

Mr. Yogesh Raj

VIIA

Mr V K Nema

Mr  Poonam dwivedi

VIIB

Mr Poonam Dwivedi

Mr V K Nema

VIIIA

Mrs Reena Torry

Mr Alim Ramjan

VIIIB

Mr Alim Ramjan

Mrs Reena Torry

IXA

Mr.Anurag Sihra

Mr. P N Tiwari

IXB

Mr. P N Tiwari

Mr.Anurag Sihra

XA

Mr. D S Dangi

Mr Vikram Palsaniya

XB

Mr Vikram Palsaniya

Mr. D S Dangi

XIA

Mr S R Solanki

Mr D K Sharma

XIB

Mr A K Pathak

Mr Manoj Kumar

XIC

Mr Madhup Jain

Mr M k Vishwakarma

XIIA

Mr D K Sharma

Mr S R Solanki

XIIB

Mr Manoj Kumar

Mr A K Pathak

XIIC

Mr M k Vishwakarma

Mr Madhup Jain