Custom image

NTSE

K.V.P.Y./N.T.S.E./Olympiads/National Means Cum-Merit Scholarship scheme/ Incentives to Girls for Secondary Education Scheme etc.

 

S.No. Name of Participant Class Rank in Region/State level Rank in National / KVS Level Remarks

(Mention the award /prize won, if any)

1 ANUSHKA SAHU X A TRITIYA SOPAN
2 SIMRAN RAIKWAR X A TRITIYA SOPAN
3 MAHAKJEET VIII B TRITIYA SOPAN
4 NISHITA SAHU VIII B TRITIYA SOPAN
5 RISHIKA KABRA VIII B TRITIYA SOPAN
6 Shanik Khan IX B TRITIYA SOPAN
7 Vishal Suryawanshi VIII A TRITIYA SOPAN
8 Shivam Shrivastava VIII A TRITIYA SOPAN
9 Kunal Chokhra VIII A TRITIYA SOPAN
10 Abhishek Rana VIII A TRITIYA SOPAN